ករណី

ខេត្តជាំងស៊ី Jiujiang 150MW គម្រោងថាមពលស្ថានីយ៍ photovoltaic
ពេលវេលា: ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015
ទីក្រុង Addr .: Jiujiang ក្នុងខេត្តជាំងស៊ី
ដែលបានដំឡើងសមត្ថភាព: 150MW

ខេត្ត Hebei ទីក្រុងប៉ាវទីង 325MW គម្រោងថាមពលស្ថានីយ៍ photovoltaic
ពេលវេលា: ខែមិនាឆ្នាំ 2011
ទីក្រុង Addr .: baoding ខេត្តហឺប៉ីដែល
បានដំឡើងសមត្ថភាព: 325MW


WhatsApp Online Chat !