නඩුව

Jiangxi පළාත් Jiujiang ධාරිතාවය මෙගාවොට් 150 ක්රමයේ විදුලි බලාගාර ව්යාපෘතිය සඳහා
ගතවන කාලය: නොවැම්බර්, 2015
Addr .: Jiujiang නගරය jiangxi පළාතේ
ස්ථාපිත ධාරිතාව: 150

හොබෙයි පළාත් ෙබෝඩිං 325MW ප්රකාශ වෝල්ටීයතා විදුලි බලාගාර ව්යාපෘතිය සඳහා
වේලාව: 2011 මාර්තු
Addr .: සිටි, ෙහේෙබ් පළාතේ ෙබෝඩිං
ස්ථාපිත ධාරිතාව: 325MW


WhatsApp Online Chat !